Svedectvá

Svedectvo dona Karola SERSENA SDB o mieste a čase smrti pátra Mikuláša

Na obrázku vidíme písomné svedectvo tiež internovaného rehoľníka – saleziána dona Karola Sersena SDB  o mieste, dátume a hodine mučeníckej smrti pátra Mikuláša.