Farnosť Malá Hradná

Ruskovce patria do starobylej farnosti Malá Hradná, ktorá má veľmi úctyhodnú históriu. Históriu farnosti si môžeme dôkladne prečítať na webovej stránke farnosti „kliknutím“ na obrázok vyššie.

Ak už bolo spomenuté na inej podstránke, asi nebude náhoda, že otec brata Michala Vavrinec nosil krstné meno po patrónovi farnosti svätom Vavrincovi. Svedčí to aj v iných kontextoch o nie obvyklej zbožnosti rodiny Čahojovej z Ruskoviec.

V živote br. Michala je tento kostol veľmi významný. Prijal v ňom svoje prvé sviatosti, sviatosti krstu, eucharistie (1. sv. prijímanie), birmovku a pravidelne sviatosť pokánia. Kostol sv. Vavrinca ako krstný kostol bol s istotou trvalo v srdci a duši brata Michala.

Dnes sú Ruskovce s kostolom Ducha Svätého, ktorý bol postavený po roku 1990 a vysvätený v roku 1993 filiálkou farnosti. Na tomto mieste by sme chceli spomenúť skutočnosť, že úvahy a komunikácia medzi iniciátormi inštalácie pamätnej tabule a bývalým miestnym pánom farárom Milanom Jánošom začali už v nešťastnom roku 2016, kedy Farský kostol svätého Vavrinca vyhorel. Keďže bolo potrebné venovať pozornosť farskému kostolu, racionálne bola inštalácia pamätnej tabule na pamiatku brata Michala odložená na vhodnú príležitosť. Touto vhodnou príležitosťou sa stal rok 2019, keby sme si 1. júla sv. omšou pripomenuli 25. výročie úmrtia brata Michala v Indii. Už koncom roku 2018 a začiatkom roku 2019 prebiehala komunikácia medzi organizátormi a iniciátormi inštalácie pamätnej tabule a pánom farárom Jánošom. Spolupráca s ním bola veľmi dobrá, kooperatívna, racionálna, zo strany pána farára ústretová a priateľská. O to väčšmi nás bolestivo zasiahla správa o jeho náhlom úmrtí, preto na tomto mieste chceme vyjadriť poďakovanie neb. pánovi farárovi Milanovi Jánošovi za jeho spoluprácu pri príprave tejto slávností. „Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva vo svätom Pokoji. Amen.“

Počas svojho pôsobenia v Indii brat Michal viedol nepretržitú a živú písomnú komunikáciu s rodnou farnosťou Malá Hradná, čo mu umožňovalo mať dostatočný obraz o dianí a živote ľudí vo svojom rodisku a vo svojej rodnej farnosti.

Počas svojho 60- ročného pôsobenia v Indii navštívil Slovensko jeden jediný krát, v roku 1964, kedy však bola jeho návšteva „rodnej hrude“ veľmi znepríjemnená pôsobením ateistickej štátnej bezpečnosti, teda br. Michal sa nemohol osobne stretnúť so všetkými tými, s ktorými sa stretnúť chcel… žiaľ.

O živote vo farnosti Malá Hradná sa viac dozvieme „kliknutím“ na obrázky hore a dolu.