95. výročie kňazskej vysviacky P. Mikuláša (29.07.1923 Graz)

V sobotu 28. júla 2018 rodina Lexmannová poďakovala a oslávila Svätou omšou 95. výročie kňazskej vysviacky P. Mikuláša (29.07.1923 Graz)

Ďakovná spomienková svätá omša v Grázi v sobotu 28. júla 2018

V sobotu dňa 28. júla 2018 v Kostole Nepoškvrneného Srdca Panny Márie stojacom na mieste pôvodného Kostola Sv. Anny zničeného bombardovaním na konci 2. svetovej vojny (ktorý bol súčasťou bývalého Dominikánskeho konventu) vo farnosti Münzgraben v Grázi o 13.00 hod. rodina pátra Mikuláša poďakovala a oslávila 95. výročie kňazskej vysviacky pátra Mikuláša LEXMANNA OP.

Páter Mikuláš prijal Sviatosť kňazstva v pôvodnom Kostole sv. Anny 29. júla 1923, teda pred 95 rokmi.

Svätú omšu celebroval páter Miloš Zárecký OT, rehoľný kňaz československej provincie Rádu bratov a sestier nemeckého domu sv. Márie v Jeruzaleme (Nemecký rád), miništrovali a spolupracovali (čítanie, žalm) členovia rodiny. Ďakovnej omše sa zúčasnilo 22 rodinných príslušníkov.

Homíliu napísanú fr. Dominikom R. Letzom OP prečítal p. Miloš Zárecký OT
(PDF pre prečítanie)

Po sv. omši si rodina prehliadla areál bývalého dominikánskeho kláštora v sprievode pani kostolníčky.

Rodina poďakovala nebeskému Otcovi za dar, ktorým je pre ňu páter Mikuláš, patrón rodiny.

Homília

Kostol Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Grazi (video)

Fotogaléria z Ďakovnej svätej omše

Informácia v Ruženci

Aj dominikánsky mesačník Ruženec informoval o sv. omši v Grázi.

Dobová fotogaléria Dominikánskeho konventu v Grazi zač. 20 stor.