Ave, Ave, Ave Maria – obľúbená pieseň brata Michala

Veľký ctiteľ Panny Márie

20.9.1975 Návšteva Lurd

Autobusom vycestoval z Ríma a 28.9. sa vracal späť. Podrobne v liste opisuje aké miesta navštívil a ako prežíval túto púť – v modlitbe, v pokore (sv. spoveď) a uzobranosti po celý týždeň myslel na všetkých, ktorí mu sprostredkovali dar povolania i na tých, medzi ktorými teraz pôsobí v Indii. Dojímavo opisuje večernú procesiu so sviečkami i poklonu k Najsvätejšej sviatosti. Na konci listu sú spísané všetky významné udalosti, ktoré sa viažu k zjaveniu v Lurdoch, spolu s výstavbou kostola, nemocnice a rôznych slávnosti. Na koniec pripísal: „22. – 25.9.1975 – Prekvapujúca a neočakávaná púť brata Michala Čahoja SDB, misionára z Indie.“
Zapísal si aj slová Panny Márie k sv. Bernadette: „Ja nesľubujem šťastie na tomto svete“. A k tomu dodáva: „Ťažké roky začiatkov v Indii, 4 – krát na operačnom stole, trikrát vyháňaný z misie, 18 mesiacov neistoty a ďalšie trápenia tohto života“.
 

Indickí saleziáni spomínajú :

Ave, Ave, Ave Maria: Toto bola jeho obľúbená hymna, ktorú neustále spieval a vyzýval ostatných, aby často spievali. Naučil sa ctiť Matku Božiu od mladosti. Štvorročné púte, ktoré urobil do svätyne Panny Márie v rodnej krajine – bol presvedčený – že Matka Božia získala pre neho saleziánske povolanie.

Jedným z jeho najťažších poslušností bol jeho presun z Bandelu, svätyne Panny Márie.


Jaskyňa Panny Márie v Lurdoch na našom nádvorí bola jeho obľúbeným miestom, kde sa modlil k svojej nebeskej Matke.

Naposledy vstúpil do komunity, aby predniesol Ruženec, 31. mája 1994, keď sme uzavreli mariánsky mesiac v jaskyni.